SPIS TREŚCI

Założenia ogólne

Założenia szczegółowe

Tablica 1101 Instalacja Bentomatu na powierzchniach płaskich metodą "A"
Tablica 1102 Instalacja Bentomatu na powierzchniach płaskich metodą "B"
Tablica 1103 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie prostokątnym metodą "C"
Tablica 1104 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie prostokątnym metodą "D"
Tablica 1105 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym, nachylenie zboczy 1:2 ÷ 1:2,5 metodą "C" (z przesypywaniem zakładów bentonitem)
Tablica 1106 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym, nachylenie zboczy 1:2 ÷ 1:2,5 metodą "C" (bez przesypywania zakładów)
Tablica 1107 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym, nachylenie zboczy 1:2 ÷ 1:2,5 metodą "D" (z przesypywaniem zakładów bentonitem)
Tablica 1108 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym, nachylenie zboczy 1:2 ÷ 1:2,5 metodą "D" (bez przesypywania zakładów)
Tablica 1109 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym, nachylenie zboczy 1:3 ÷ 1:3,5 metodą "C" (z przesypywaniem zakładów bentonitem)
Tablica 1110 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym, nachylenie zboczy 1:3 ÷ 1:3,5 metodą "C" (bez przesypywania zakładów)
Tablica 1111 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym, nachylenie zboczy 1:3 ÷ 1:3,5 metodą "D" (z przesypywaniem zakładów bentonitem)
Tablica 1112 Instalacja Bentomatu na zboczach o kształcie kolistym, owalnym lub nieregularnym, nachylenie zboczy 1:3 ÷ 1:3,5 metodą "D" (bez przesypywania zakładów)
Tablica 1113 Kotwienie pasm Bentomatu na koronie skarpy
Tablica 1114 Wykonanie dodatkowych zakładów połączeniowych z przesypywaniem bentonitem
Tablica 1115 Uszczelnienie przejść instalacyjnych i styków z obiektami

powrót do spisu treści

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Podstawa opracowania

Nakłady rzeczowe na wykonanie uszczelniających przesłon gruntowych z Bentomatu opracowano na podstawie:
- Instrukcji w sprawie nowelizacji KNK, wydanej przez byłe Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu materiałów budowlanych,
- Katalogów norm pracy,
- danych technicznych i materiałów instruktażowych producenta materiałów (CETCO Poland).

2. Zakres stosowania katalogu

2.1. Katalog Nakładów Rzeczowych nr 0-36 (KNR 0-36) zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie uszczelniających przesłon gruntowych z Bentomatu (geomata bentonitowa, geosyntetyczna bariera iłowa).

2.2. Nakłady rzeczowe opublikowane w niniejszym katalogu mogą stanowić podstawę do planowania, bilansowania, kontroli i rozliczeń między wykonawcą a inwestorem.

2.3. Do nakładów robocizny podanych w tablicach niniejszego katalogu nie stosuje się współczynnika 0,955.

2.4. Do opracowanych norm nie można wprowadzać żadnych zmian bez zgody autorów.

2.5. W tablicach KNR 0-36 uwzględniono całość nakładów materiałowych niezbędnych do wykonania robót. W związku z powyższym nie należy doliczać wartości materiałów pomocniczych.

powrót do spisu treści

 

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Zakres stosowania

W opracowaniu podano nakłady na wykonanie uszczelniających przesłon gruntowych z Bentomatu instalowanych na powierzchniach płaskich oraz skarpach wykopów lub nasypów.

2. Założenia kalkulacyjne

2.1. Katalog zawiera nakłady na roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w niniejszych założeniach oraz w wyszczególnieniu robót nad tablicami.

2.2. Nakłady zawarte w katalogu KNR 0-36 uwzględniają wykonanie uszczelnienia z geomaty bentonitowej instalowanej na ostatecznie przygotowanym podłożu.

2.3. Nakłady podane w katalogu zostały wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych warunkach typowych umożliwiających dowóz materiałów do składu przyobiektowego.

2.4. Nakłady podane w katalogu obejmują oprócz czynności podstawowych podanych w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również następujące roboty i czynności:
- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,
- transport technologiczny materiałów ze składu przyobiektowego (przyjęto odległość transportu do 100 m),
- wprowadzenie rdzenia montażowego do rolki,
- podwieszenie rolki Bentomatu przez zawiesie belkowo-linowe i rdzeń montażowy do sprzętu montażowego,
- naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót.

2.5. W katalogu nie uwzględniono nakładów na wykonanie warstwy przykrywającej. Nakłady na wykonanie gruntowej warstwy ochronnej należy ustalać osobno na podstawie odpowiednich tablic z KNR 2-01 - "Budowle i roboty ziemne".
W przypadkach wykonywania przesłon kompozytowych, warstwę pokryciową Bentomatu stanowi geomembrana, wykonana zgodnie z PN-B-10290:1997.

2.6. Instalację Bentomatu na zboczach o nachyleniu 1 : 4 i mniejszym należy traktować jak instalację na powierzchni płaskiej.

3. Zasady przedmiarowania

3.1. Uszczelniające przesłony z Bentomatu oblicza się w metrach kwadratowych uszczelnianej powierzchni.

3.2. Przesłony uszczelniające na powierzchniach krzywych oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu.

3.3. Kotwienie pasm Bentomatu na koronie skarpy oraz wykonanie dodatkowych zakładów połączeniowych oblicza się w metrach bieżących.

3.4. Uszczelnienie przejść instalacyjnych oblicza się w metrach bieżących obwodu przewodów.

3.5. Uszczelnienie styków z obiektami oblicza się w metrach bieżących.

4. Warunki techniczne

4.1. Przygotowanie podłoża
Powierzchnie, na których ma być instalowany Bentomat powinny być ukształtowane i zagęszczone zgodnie z dokumentacją projektową.
Powinny być równe, oczyszczone z gruzu, korzeni i ostrych kamieni większych niż 5 cm. Przed rozścieleniem Bentomatu podłoże musi zostać ostatecznie wyrównane.
Instalacja wykładziny na innych, wcześniej ułożonych materiałach geosyntetycznych nie wymaga żadnych zabiegów przygotowawczych.

4.2. Rolki Bentomatu należy podwieszać do sprzętu montażowego poprzez zawiesie belkowo-linowe oraz rdzeń montażowy wsunięty do rolki.
Rdzeń montażowy sporządzony powinien być z rury stalowej o średnicy zewnętrznej 82,5 mm, grubości ścianki 12,5 mm oraz długości 5,40 m.
Belka montażowa zawiesia może być sporządzona z dwóch ceowników [ 100 połączonych w przekrój zamknięty, liny zawiesia o przekroju 14 mm.

4.3. Pasma Bentomatu należy układać stroną z włókniną do podłoża.
Na powierzchniach o nachyleniu większym niż 1 : 4, dłuższy bok pasma musi biec równolegle do zbocza, a koniec pasma należy zakotwić.
Pasma układane na powierzchni poziomej mogą być zorientowane w dowolny sposób.

5. Warunki specjalne

5.1. W katalogu uwzględniono następujące sposoby rozścielania Bentomatu:

- metoda "A"
Rolka Bentomatu jest podwieszona do sprzętu montażowego poprzez zawiesie belkowo-linowe i rdzeń montażowy. Sprzęt porusza się tyłem wzdłuż obszaru, który ma być pokryty wykładziną, a przytrzymanie końca zrolowanego pasma powoduje jego rozwinięcie (patrz zdjęcie obok).
 
zobacz powiększenie

- metoda "B"
Rolka Bentomatu jest układana na gruncie i toczona ręcznie wzdłuż obszaru rozkładania Bentomatu.
 
zobacz powiększenie

- metoda "C"
Rolka Bentomatu jest podwieszona do nieruchomego sprzętu montażowego poprzez zawiesie belkowo-linowe i rdzeń montażowy; robotnicy, ciągnąc za koniec pasma, powodują obrót rolki i rozwinięcie pasma na obszarze, który ma być pokryty wykładziną (patrz zdjęcie obok).
 
zobacz powiększenie

- metoda "D"
Rolka Bentomatu zawieszona na zawiesiu jest opuszczana w dół zbocza poprzez powolne zwalnianie lin, a koniec rozwijanego pasma pozostaje przytrzymany na górze zbocza.

5.2. Przy wyborze metody rozścielania Bentomatu należy brać pod uwagę warunki miejscowe, takie jak rodzaj podłoża, ukształtowanie terenu itp. Metodę instalacji Bentomatu należy określić w założeniach lub danych wyjściowych do kosztorysowania.

5.3. W katalogu uwzględniono nakłady na sprzęt montażowy anonimowy.
Zależnie od miejscowych warunków, konfiguracji terenu czy skali robót, do instalacji Bentomatu można stosować jako sprzęt montażowy różnego rodzaju urządzenia, np. wózek podnośnikowy o przedłużonym wysięgniku, jednonaczyniowe koparki lub ładowarki czołowe.
Rodzaj sprzętu montażowego należy określić w założeniach lub danych wyjściowych do kosztorysowania.

powrót do spisu treści

strona katalogu: 3, 4, 5, 6, 7 następna z 44