Sorbent ropopochodnych ORGANOCLAY

ORGANOCLAY jest opatentowanym sorbentem stosowanym do efektywnego wiązania olejów, smarów i innych związków organicznych, o dużej masie cząsteczkowej, trudnorozpuszczalnych w wodzie (NAPL). Jest to adsorbent organofilowy i hydrofobowy - zatrzymujący cząsteczki organiczne, przepuszczający wodę. ORGANOCLAY MRM jest również zdolny do wiązania związków rtęci i arsenu. 

ORGANOCLAY stosuje się na obszarach zanieczyszczonych:

 • związkami nie mieszającymi się z wodą - smołami węglowymi i pogazowymi, kreozotem, PCB, rozpuszczalnikami na bazie chloru, związkami rtęci i arsenu
 • wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) - naftalenem, fenantrenem, pirenem, benzo(a)pirenem
   

A. Płytki gliny

B. Powierzchnia gliny modyfikowanej chemicznie 

C. ORGANOCLAY nasycony materią organiczną

Obszary zastosowań

ORGANOCLAY stosuje się do wykonywania aktywnych filtrów sorpcyjnych, oczyszczających wody lub ścieki ze związków organicznych. Materiał stosuje się często do wstępnego podczyszczenia cieczy, przed zastosowaniem aktywnego filtra węglowego. Dzięki temu ogranicza się zjawisko blokowania porów węgla granulowanymi związkami ropoochodnymi.


Po lewej: powierzchnia sorbcyjna węgla aktywnego,
Po prawej: zaślepienie porów węgla aktywnego powoduje zmniejszenie jego zdolności absorpcyjnych  

 

ORGANOCLAY stosuje się również do ograniczania migracji zanieczyszczeń do cieków wodnych.

Zastosowany do wykonania podwodnej bariery lub okrywy stanowi aktywne zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń ze skażonych osadów dennych. Wyjątkowa zdolności sorpcyjna ORGANOCLAYa umożliwia na wykonywanie barier o grubości wielokrotnie mniejszej niż w przypadku tradycyjnych barier piaskowych.

Zastosowanie ORGANOCLAYa w gruncie, formie aktywnej bariery przepuszczalnej, pozwala na filtrowanie zanieczyszczeń organicznych bez istotnej zmiany warunków hydrogeologicznych w podłożu.

Odmiany

ORGANOCLAY PM-199 - sorbent do efektywnego usuwania olejów, smarów i innych trudnorozpuszczalnych związków organicznych (NAPL i inne). Stosowany do wykonywania filtrów i przepuszczalnych barier aktywnych, podwodnego przykrywania osadów oraz do stabilizacji zanieczyszczonych osadów i urobków.

 

ORGANOCLAY PM-200 - materiał o nieco grubszym uziarnieniu, do efektywnego usuwania związków niemieszających się z wodą (NAPL) rozpuszczonych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i polichlorowanych bifenyli (PCB). Stosowany do wykonywania przepuszczalnych barier aktywnych i podwodnego okrywania zanieczyszczonych osadów.

 

ORGANOCLAY MRM - chemiczna modyfikacja odmiany PM-199. Granulowany materiał do adsorpcji związków niemieszających się w wodzie (NAPL), rozpuszczonych związkow trudnoropouszczalnych oraz do sekwestracji („wyłapywania”) wszelkich związków rtęci i arsenu z wody. ORGANOCLAY MRM został opracowany specjalnie do filtrowania wód i okrywania osadów wszędzie tam, gdzie oprócz zaniczyszczeń organicznych wystepują metale ciężkie.

 

ORGANOCLAY F - granulowany materiał sorpcyjny efektywnego oddzielania olejów i podobnych związków organicznych od wody. Jest to brązowo - czarna mieszanka ORGANOCLAYa z antracytem, w proporcji 30:70. Kompozycja ta pozwala na maksymalne wykorzystanie wyjątkowej zdolności sorpcyjnej ORGANOCLAYa bez generowania nadmiernego ciśnienia w kolumnie filtracyjnej. ORGANOCLAY F opracowano szczególnie do zastosowań w metodzie „pump and treat” oraz do podczyszczania odcieków z odwadniania zanieczyszczonych osadów czerpalnych.

 

ORGANOCLAY SS-199 - drobnoziarnisty materiał adsorpcyjny do wiązania olejów, smarów, związków niemieszających się z wodą (NAPL) oraz innych związków organicznych o dużej masie cząsteczkowej. SS-199 został specjalnie opracowany do stabilizacji zanieczyszczonych osadów.

Korzyści

 • Wyjątkowa zdolność do adsorpcji olejów, smarów i związków niemieszających się z wodą (NAPL).
 • Może być stosowany jako samodzielne medium filtracyjne do oczyszczania wód zanieczyszczonych olejem oraz skroplin.
 • Zastosowany do wstepnego podczyszczania (PM-199) wydłuża żywotność i chłonność zespołu filtrów.
 • Zastosowanie ORGANOCLAYa w połączeniu z węglem aktywnym skutkuje efektywnym obniżeniem kosztów oczyszczania ścieku.
 • Zdolność do oddzielania i wychwytywania rtęci i arsenu (MRM) w obecności zanieczyszczeń organicznych.
 • Przekształca rtęć w związki mało toksyczne, nierozpuszczalne w wodzie (MRM).
 • Stanowi barierę selektywną, przepuszczalną dla wody, zatrzymującą jedynie zanieczyszczenia.
 • Zastosowany w przepuszczalnej barierze aktywnej nie zabuża stosunków wodnych.
 • Zabezpiecza przed migracją zanieczyszczeń z ognisk (tzw. hot spotów).

Opakowanie

ORGANOCLAY jest dostarczany w workach o masie około 23 kg lub w tzw. „big bagach”.