VOLTEX

VOLTEX jest wysoce efektywną bentonitową matą hydroizolacyjną, powstałą z zespolenia trzech komponentów: warstwy min. 4,8 kg/m2 granulatu bentonitowego CETCO, tkaniny i włókniny polipropylenowej. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia proces igłowania, polegający na zaczepianiu specjalnymi igłami włókien ze spodniej włókniny i przeciąganiu ich przez warstwę bentonitu poza tkaninę, przez co osiąga się wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu. VOLTEX DS to wersja laminowana od strony geowłókniny membraną polimerową.

CE1488-CPD-0030

Obszary zastosowań

 • Poziome i pionowe izolacje podziemnych części budynków.
 • Fundamenty wykonywane w stałych zabudowach wykopów.
 • Tunele.

Korzyści

 • Zdolność VOLTEXu do samouszczelnienia gwarantuje eliminację drobnych nieszczelności powstałych na etapie instalacji lub eksploatacji.
 • Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego – do 70 m słupa wody.
 • Zakres prac przygotowawczych podłoża ograniczony do minimum. W niektórych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane.
 • Może być stosowany na wilgotne podłoża.
 • Nie występują przerwy technologiczne, związane np. z czasem wiązania podłoża.
 • Czytelne oznakowanie zakładów pozwala na prostą i szybką instalację bez potrzeby zatrudniania specjalistycznego zespołu instalacyjnego oraz sprzętu. Na powierzchniach poziomych VOLTEX jest po prostu układany, nie ma potrzeby zgrzewania produktu.
 • Nie stosuje się żadnych warstw podkładowych i ochronnych.
 • Może być montowany wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu. Istnieje możliwość układania maty bezpośrednio na zagęszczonej warstwie podsypki z pominięciem warstwy chudego betonu.
 • Trwałość nieograniczona w czasie.
 • VOLTEX można układać przy uciążliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), również zimą.

  

Opakowanie

VOLTEX dostarczany jest w rolkach o wymiarach:
1,15 m x 5 mb,
2,5 m x 10 lub 20 mb,
5 m x 10 lub 20 mb.

W przypadku rolek o szerokości 2,5 lub 5 m mata nawijana jest na gilzy o średnicy wewnętrznej 10 cm. 

  CAD