Wały przeciwpowodziowe to podstawowy element biernej ochrony przed powodzią. Ich zadaniem jest zatrzymanie wezbrania w korycie rzeki, a tym samym ochrona przyległych terenów przed zalaniem. Wieloletnia eksploatacja wałów oraz urbanizacja terenów zalewowych wymuszają potrzebę modernizacji istniejących obwałowań. Według danych NIK na rok 2011, 41% obwałowań wymaga naprawy bądź odbudowy.

Awarie wałów zawsze niosą za sobą ogromne straty. W powodzi z 2010 r. bardzo często dochodziło do przerwania wałów. Woda zalała wtedy ok. 554 tys. ha terenów w 2157 miejscowościach. Podczas „powodzi tysiąclecia” w 1997 roku zginęły 54 osoby, uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo ok. 72 tys. budynków, 14 tys. km dróg, 4 tys. mostów, 3 mln ha gruntów ornych. Według prognoz IMGW powodzie o charakterze katastrofalnym będą występować coraz częściej.

Dlatego tak ważne jest, aby prawidłowo rozpoznawać przyczyny zaistniałych usterek bądź awarii i odpowiednio wcześnie podejmować prace modernizacyjne. Podczas kontroli nadzoru budowlanego często wykrywanymi usterkami są: zbyt mała wysokość wału, wykrycie zjawiska sufozji lub przebicia hydraulicznego, uszkodzenia korpusu wału, znaczne i nierównomierne osiadanie, brak dróg dojazdowych.

Przyczyny awarii wału często nie są jednoznaczne, lecz najczęściej są składową wielu czynników. Dlatego bardzo ważne jest, aby właściwie zinterpretować przyczyny awarii, co pozwoli to na dobór odpowiednio dostosowanych rozwiązań. Zespół inżynierów CETCO opracował rozwiązania pozwalające na trwałą i skuteczną odbudowę przy jednoczesnym szybkim przeprowadzeniu prac modernizacyjnych.

W związku z obszernością zagadnienia inżynierowie CETCO stworzyli poradnik dla projektantów i wykonawców, w którym zostały zawarte typowe rozwiązania modernizacyjne. W poradniku podano przykłady prostych rozwiązań najczęściej występujących robót modernizacyjnych: wykonanie szczelnej izolacji, podwyższenie korony wału, odbudowa wału przeciwpowodziowego, budowa dociążającej ławki przywałowej, budowa dróg, zabezpieczenia przeciwerozyjne z obsiewem skarp.