CETCO - POLAND, Cetco Sp. z o.o. S.K.A. dąży do umacniania pozycji wiodącego dostawcy geomat iłowych, geosyntetyków oraz wyrobów hydroizolacyjnych i mineralnych poprzez zachowanie wysokiej jakości wyrobów i usług przy stale zwiększającym się zysku przedsiębiorstw.

Nasz cel zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • Zagwarantowanie naszym klientom najwyższej jakości produkowanych, dostarczanych
 • i instalowanych wyrobów
 • Zwiększenie konkurencyjności naszych wyrobów i usług poprzez wprowadzanie nowych wyrobów, projektowanych zgodnie z wymaganiami konkretnego klienta
 • Zagwarantowanie naszym Klientom zadowolenia z zakupu poprzez sprawny i przejrzysty przebieg transakcji
 • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami będącymi w stanie sprostać naszym wymaganiom odnośnie jakości i terminów
 • Systemowe podejście do zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bhp poprzez określenie, wdrożenie i monitorowanie wszystkich zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie procesów, a także ich optymalizowanie
 • Podejmowanie niezbędnych działań dla zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony środowiska naturalnego,
 • Spełnianie wymagań przepisów prawnych dotyczących naszej działalności
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników i ich świadomości dotyczącej BHP i ochrony środowiska,
 • Doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracowników oraz zapobieganie zanieczyszczeniom bądź minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko
 • Logiczną politykę kadrową - określenie kompetencji, uprawnień i obowiązków pracowników. Zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju.
 • Ciągle dostosowywanie organizacji przedsiębiorstwa i poprawianie jakości jego działania.

Powyższe założenia są powodem ciągłego doskonalenia ustanowionego przez nas systemu jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Cele i związane z nim zadania są wymierne i podlegają ciągłemu monitorowaniu.

Zarząd Cetco-Poland, Cetco Sp. z o.o. S.K.A. zapewnia zasoby na realizowanie niniejszej polityki w postaci: wykwalifikowanego personelu, nowoczesnej technologii, środków materialnych oraz finansowych.

Zarząd Cetco-Poland, Cetco Sp. z o.o. S.K.A. gwarantuje znajomość niniejszej polityki przez wszystkich pracowników i włączenie założeń systemu jakości do zakresu ich obowiązków.

Ustanowiona przez Zarząd Polityka Jakości, BHP i Środowiskowa jest dokumentem wiodącym, wyznaczającym strategię Organizacji. Jej założenia oraz cele są akceptowane
i popularyzowane przez wszystkich pracowników.;